Så här går det till när du anlitar oss!

När du anlitar oss är det av största vikt att det du beställt levereras med kvalitè i alla led.

Våra genomförandeprocesser är till för att få din investering hos Makab så värdefull som möjligt.

En tjänst, lösning eller produkt från Makab bygger på ett kvalitetssäkrat genomförande, grundliga etableringsprojekt och en kundnära och tydlig samarbetsmodell.

Här kan du läsa om våra mest nyttjade tjänster och den process de flesta leveranser följer för att på bästa sätt uppfylla ditt företags förväntningar.

Behovsanalys

Rätt tid, rätt plats, rätt utrustning. En term från det militära som vi valt att applicera i vårt sätt att skapa våra behovsanalyser.

Att vara en bra företagsledare kräver idag ett stort engagemang och en vilja att lyckas. Vi möts ständigt av utmaningen att hela tiden vara”up to date” med de system och den teknik som är till för att underlätta vårt dagliga jobb.

Vi vill med vår kunskap erbjuda lösningar som gör att investeringen blir långsiktig och bygger på en genomarbetat handlingsplan där ni vinner många fördelar.

Tillsammans skapar vi tydliga målbilder, tar hänsyn till de olika avdelningarnas behov och tar ett helhetsgrepp om det dokumentala flödet. Genom att ha rätt produkt på rätt plats vid rätt tidpunkt maximeras den och blir mindre kostsam och mer värdefull i organisationen.

Fördelarna med en professionellt genomförd analys är många.

 • Kostnadseffektivisering
 • Optimering av hård / mjukvara för varje enskild organisation
 • Enkelhet och effektivitet för slutanvändarna
 • Minimerad problematik för IT – avdelningen
 • Snabb och effektiv implementering
 • Minst möjliga miljöpåverkan
 • Tydliga kontaktytor i samarbetet mellan leverantör och kund

Finansiering

CASH IS KING sägs det. Visst stämmer det ofta. Men är det funktionen du vill åt är ett finansieringsupplägg nästan alltid en mer långsiktigt lösning.
Med rätt finansiering får företaget en mycket bra överblick på vad man betalar för en viss tjänst eller produkt.

Funktionen skall anpassas efter företaget och inte tvärtom som det ofta blir med köpta produkter som nyttjas för länge.

 • Har du verksamhet som är säsongsberoende?
 • Har du projekt över en 3-månaders period?
 • Vi anpassar upplägget efter dina villkor.

Leveranser

Med rätt kompetens i alla led levereras hårdvaran, mjukvaran eller systemet testad och förberett, redo att börja användas. Allt för att få en perfekt start.

Makab tar hand om helheten. Vår egen logistik och leverans-avdelning ger stora möjligheter till flexibla leveranser.

Alla våra maskiner och hårdvaror som säljs iordningställs, testkörs och genomgår en kvalitetsprövning i våra lokaler. Detta för att upptäcka eventuella fel innan leverans och driftsättning på plats ute i kundens miljö.

Fördelarna är många. Ur miljöhänseende tar vi själva hand om emballaget. Ur kvalitetshänseende kan vi kontrollera och upptäcka felen innan kunden får maskinen. För en slutanvändare blir driftsstoppet minimalt då allt är förberett vid leveransen. Er gamla utrustning omhändertas på ett miljövänligt sätt.

Leveranser sköter vi i hela landet.

Installation

En bra installation bygger på ett bra förarbete.

Installationen är ett kvitto på hur bra kommunikationen mellan sälj- och serviceavdelningen fungerat. Makabs nätverks-tekniker sköter hela leveransen och nätverksinstallationen.

Vårt nära samarbete mellan sälj- och serviceavdelningen bidrar till att du som beställare får det du och säljaren kommit  överens om. Installerat, testat och driftsatt.

Idag förkonfigureras 95% av alla våra hårdvaror innan leverans. Med vår Preconfig sparar vi tid i alla led. Anslut nätverkskabeln och du kan jobba precis som innan, inget avbrott, bara köra.   Du bestämmer vad vi ska göra, vill du att vi tar tag i helheten gör vi det. Hela konferens rum, komplett printpark eller en ny hostad IT-miljö.

Utbildning

Ni har fattat ert beslut, hårdvaran eller det nya systemet är på plats och är redo att användas. Hur bra och värdefullt det blir är helt beroende av kunskapsnivån hos användarna.
Makabs uppgift är att se till att funktionerna nyttjas optimalt. För att säkerställa detta är det av yttersta vikt att det erbjuds en relevant utbildning för varje användare, varje maskin eller varje lösning.

Som oftast när vi bestämmer oss för en ny produkt/lösning är priset sällan en faktor som efter en tids användande är den mest relevanta. Vad man som företag vinner i form av mervärden av produkten/tjänsten är sådant som värderas högt.

Med rätt utbildning så kan vi få ert företag att jobba snabbare, smartare, bryta gamla vanor och tänka annorlunda inför kommande utmaningar.

Total Cost of Ownership

Vilken kostnad dokumenthanteringen har är en fråga som få företag kan besvara. Med en genomförd TCO-analys får du svaret.

Att en avskriven multimaskin som bara kostar i toner och service är billigare än en ny är inte alltid sant.

En blandning av ny och gammal hårdvara ger ofta en ganska spretig miljö. Kontrollen av beställda tillbehör såsom toner, slitdelar och service går förlorad och beställningar sker från olika leverantörer av olika instanser och belastar olika kostnadsställen.

I en TCO-analys framkommer den totala ägandekostnaden över en viss period, vanligen skrivarens beräknade livslängd. Den främsta fördelen med detta är att ingen parameter viktas högre än någon annan, det enda som utvärderas är den faktiska kostnaden, som inkluderar hårdvara, drift, service och andra eventuella parametrar.

En generell mall för genomförande ser ut enligt följande:

 • Nulägesanalys
 • Behovsanalys
 • Mätning av dagens utskriftsvolymer
 • Analys av dagens driftskostnader (toner, slitdelar,service mm)
 • Kostnadsberäkning av optimal framtida lösning
 • Framtagande av kalkyl avseende “idag” jämfört med “imorgon” baserat på TCO
 • Presentation av relevanta parametrar, påvisande av besparing, baserat på TCO
 • Förslag på åtgärd

Presenterade siffror ser till den totala ägandekostnaden och bortser från individuella parametrar såsom inköpskostnad, tonerkostnad, service och liknande. Kostnaden per månad eller år är inte heller relevanta, då fokus läggs på vad som står på ”sista raden”.